Posted in ทั่วไป

ทำไม่ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา

ทำไม่ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา…

Continue Reading
Posted in เรื่องน่าอ่าน

จุดสำคัญของการควบคุมของกิน

การควบคุมเป็นยังไง ในสาระ…

Continue Reading